Aseswr/IQA Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod

Engineering/Manufacturing
Caernarfon, North Wales
Posted 2 months ago

Aseswr/IQA Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod

Cyflog: £24,764 – £27,490 y flwyddyn

Rydym am benodi Aseswyr / IQA cymwys i recriwtio a chynnal llwyth achosion o ddysgwyr, darparu hyfforddiant, asesiad, cefnogaeth ac arweiniad i ddysgwyr sy’n dilyn hyfforddiant prentisiaeth gyda sefydliadau yng Ngogledd Cymru.

Gellir penodi ymgeiswyr nad ydynt yn Aseswyr cymwys ond sy’n meddu ar gymhwyster galwedigaethol perthnasol ar y lefel briodol gyda’r profiad angenrheidiol yn y sector yn Aseswr dan hyfforddiant.

Mae cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

  • Cynnal llwyth achosion o ddysgwyr a chyflawni targedau ymgysylltu â chyflogwyr a recriwtio prentisiaid (dysgwyr) yn ôl ardaloedd daearyddol a grwpiau oedran dysgwyr.
  • Cynnal gweithdrefnau cychwyn busnes cyflogwyr a dysgwyr, gwiriadau cymhwyster dysgwyr, asesiad cychwynnol a sefydlu, gan gwblhau’r holl ddogfennaeth angenrheidiol yn gywir ac ar amser.
  • Cynllunio a chynnal asesiad o ddysgwyr i safonau cenedlaethol, gan gofnodi penderfyniadau asesu yn unol â gofynion ADT (WBL) Ltd a’r Corff Dyfarnu.
  • Adolygu cynnydd a chyflawniad dysgwyr yn unol â gweithdrefnau a gofynion cytundebol ADT (WBL) Ltd, gosod targedau heriol, cefnogi a mentora dysgwyr i sicrhau bod targedau dysgu ac asesu yn cael eu cyrraedd a bod gweithgareddau dysgu fframwaith a annibynnol yn cael eu cwblhau erbyn y disgwyl/cytûn ffrâm amser.

Yn ddelfrydol byddwch yn:

  • Bod yn siaradwr Cymraeg.
  • Bod neu wedi cael eich cyflogi’n ddiweddar mewn rôl debyg gyda darparwr hyfforddiant neu goleg ac wedi datblygu cysylltiadau cryf o fewn y sectorau Lletygarwch a/neu Gynhyrchu.
  • Bod â chymwysterau galwedigaethol hyd at Lefel 3 neu uwch mewn maes galwedigaethol perthnasol.
  • Bod yn aseswr cymwys (A1, D32, D33) a/neu ddilyswr mewnol.
  • Wedi cyflawni Sgiliau Allweddol/SHC ar Lefel 2 neu uwch mewn Cyfathrebu, Rhif a TGCh.
  • Meddu ar drwydded yrru ddilys ac mae defnyddio car dibynadwy yn unig yn hanfodol i’r post.

Mae pob penodiad yn amodol ar wiriad DBS boddhaol.

I gael gwybodaeth am rôl y swydd, cysylltwch â Mr Edgar Evans ar 01286 677275 neu e-bostiwch: edgarevans@adt.ac.uk

I wneud cais, anfonwch eich CV â Ms Anneka Rigby ar enquiry@adt.ac.uk neu ADT (WBL) Ltd, Maesincla, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RS

An Equal Opportunities Employer

Apply Online